• Bestilt før kl. 21.00, så bliver ordren afsendt i dag

 • Gratis forsendelse fra 375 kr.

 • 365 dages returret

 • 4.6 ud af 5 baseret på 24,621 anmeldelser

Vilkår og Betingelser

De Generelle Vilkår og Betingelser på Bamigo.com er trådt i kraft per 1. december 2014.
 

Index

 • Kapitel 1 - Definitioner
 • Kapitel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet
 • Kapitel 3 - Anvendelighed
 • Kapitel 4 - Tilbuddet
 • Kapitel 5 - Kontrakten
 • Kapitel 6 - Fortrydelsesret
 • Kapitel 7 - Forbrugerens forpligtelser ved udøvelse af fortrydelsesretten
 • Kapitel 8 - Udøvelse af fortrydelsesretten fra forbrugeren og omkostninger
 • Kapitel 9 - Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten
 • Kapitel 10 - Ekskludering af fortrydelsesretten  
 • Kapitel 11 - Prisen 
 • Kapitel 12 - Overholdelse og Garanti
 • Kapitel 13 - Levering og Implementering
 • Kapitel 14 - Transaktioner af forlænget varighed
 • Kapitel 15 - Betaling
 • Kapitel 16 - Klageprocedure
 • Kapitel 17 - Konflikter
 • Kapitel 18 - Supplerende eller anderledes bestemmelser
   

Kapitel 1 – Definitioner

Følgende definitioner gælder for disse vilkår og betingelser:

 1. Fortrydelsesfrist: den periode, hvori forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den naturlige person, hvis handlinger ikke er inden for en profession eller virksomhed og som indgår en fjernkontrakt med den erhvervsdrivende;
 3. Dag:  kalenderdag;
 4. Transaktion af forlænget varighed: en fjernkontrakt, der relaterer sig til en række produkter og/eller ydelser, hvorpå forpligtelsen til at levere og/eller købe er spredt ud over en tidsperiode;
 5. Holdbart medie: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at gemme oplysninger adresseret personligt til dem på en måde, der faciliterer fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de gemte oplysninger.
 6. Fortrydelsesret: muligheden for forbrugeren til at frasige sig fjernkontrakten inden for fortrydelsesperioden;
 7. Erhvervsdrivende: Bamigo BV;
 8. Fjernkontrakt: a contract whereby sole use is made of one or more techniques for distance communication within the framework of a system organised by the trader for the distance sale of products and/or services, up to and including the moment that the contract is concluded;
 9. Fjernkommunikationsteknik: means that can be used for concluding a contract, without the consumer and trader being in the same place at the same time;
   

Kapitel 2 – Den erhvervsdrivendes identitet

Bamigo BV, handelsnavn: Bamigo.com

Registreret adresse & besøgsadresse: 

 • Gasthuisstraat 75A
 • 5708HJ Helmond
 • Holland

Hvor du kan få fat i os:

 • E-mailadresse: [email protected]
 • Virksomhedsnummer: 60703431
 • CVR-nummer: NL854023513B01
   

Kapitel 3 – Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder ethvert tilbud lavet af den erhvervsdrivende og enhver fjernkontrakt realiseret mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.
 2. Inden indgåelse af en fjernkontrakt vil teksten for disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det meddeles af den erhvervsdrivende inden fjernkontrakten indgås, at de generelle vilkår og betingelser er til rådighed for inspektion på den erhvervsdrivendes lokation og sendes gratis så hurtigt som muligt efter forbrugerens anmodning.
 3. Hvis fjernkontrakten er indgået elektronisk, vil forbrugeren, i modsætning til det foregående afsnit, inden fjernkontrakten er indgået, blive forsynet med en elektronisk udgave af disse generelle vilkår og betingelser på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan gemme dem på et holdbart datamedie. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det meddeles af den erhvervsdrivende inden fjernkontrakten indgås, hvor der på elektronisk vis kan stiftes bekendtskab med de generelle vilkår og betingelser, samt at de, efter forbrugerens anmodning, skal sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden vis.
 4. I tilfælde, hvor bestemte vare- eller ydelsesrelaterede vilkår og betingelser gælder i tillæg til disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid henvise til de gældende betingelser, der passer ham/hende bedst i tilfælde af uforenelige generelle vilkår og betingelser.
   

Kapitel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud kun er gyldigt i en begrænset tidsperiode eller er underlagt bestemte betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå i tilbuddet.
 2. Tilbuddet skal indeholde en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller ydelser. Beskrivelsen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en rimelig vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende anvender illustrationer, skal disse være en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter og/eller ydelser. Den erhvervsdrivende er ikke bundet af åbenlyse fejl eller misforståelser i tilbuddet.
 3. Hvert tilbud skal indeholde oplysninger, som gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med accept af tilbuddet. Dette inkluderer i særdeleshed:
 • prisen, inklusive moms; 21% (se Hollands momspolitik)
 • eventuelle leveringsomkostninger;
 • måden, hvorpå kontrakten indgås, og hvilke handlinger det kræver;
 • hvorvidt fortrydelsesretten gælder;
 • betalingsmetoden, leveringen eller udførelsen af kontrakten;
 • fristen til at acceptere tilbuddet eller fristen til at overholde betalingen;
 • størrelsen på taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne til brug af fjernkommunikationsteknologi beregnes på et andet grundlag end grundtaksten;
 • hvis en kontrakt arkiveres efter indgåelsen, metoden, hvorpå forbrugeren kan finde ud af dette;
 • måden, hvorpå forbrugeren kan indhente oplysninger vedrørende handlinger, som denne ikke ønsker at påtage sig inden indgåelse af en kontrakt, samt måden, hvorpå denne kan rette op på disse, før kontrakten indgås;
 • alle sprog, udover hollandsk, som kontrakten kan indgås på;
 • de adfærdskodeks den erhvervsdrivende er genstand for, og måden, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
 • minimumsvarigheden af fjernkontrakten i tilfælde af en kontrakt, der involverer en fortsat eller periodisk levering af produkter eller ydelser.
   

Kapitel 5 – Kontrakten

 1. Kontrakten indgås, under forbehold af, at de angivne fastsatte vilkår og betingelser i Kapitel 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet, er opfyldt.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret kontrakten elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Forbrugeren kan ophæve kontrakten, så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal den erhvervsdrivende foretage de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af oplysninger og sørge for et sikkert web-miljø. Hvis forbrugeren er i stand til at betale elektronisk, skal den erhvervsdrivende foretage egnede sikkerhedsmæssige foranstaltninger for dette.
 4. Den erhvervsdrivende kan indhente oplysninger - inden for de juridiske rammer - om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, samt oplysninger og faktorer, der er vigtige for at kunne indgå fjernkontakten på ansvarlig vis. Hvis denne undersøgelse giver den erhvervsdrivende rimelig grund til ikke at indgå kontrakten, har de ret til, ved fremføring af sine årsager, at afvise en ordre eller anmodning eller til at underlægge sig udførsel af særlige betingelser.
 5. Sammen med varen eller ydelsen skal den erhvervsdrivende sende følgende oplysninger til forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på et holdbart medie:
 • adressen på den erhvervsdrivendes lokation, hvor forbrugeren kan sende klager;
 • betingelserne hvorved forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, samt metoden hertil, eller en klar erklæring i relation til eksklusion af fortrydelsesretten;
 • oplysninger om eksisterende eftersalgsydelser og -garantier;
 • oplysningerne medtaget i Kapitel 4, afsnit 3 i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden indgåelsen af kontrakten;
 • kravene for ophævelse af kontrakten, hvis kontraktens varighed overstiger ét år eller er af ubestemt varighed;
 • hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, en standardfortrydelsesformular;
 • i tilfælde af en forlænget transaktion skal betingelsen i det foregående afsnit kun gælde for den første levering.
   

Kapitel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af produkter har en forbruger ret til at ophæve kontrakten uden begrundelse inden for en periode på 14 dage. Denne periode begynder dagen efter, produktet blev modtaget af - eller på vegne af - forbrugeren.
 2. I denne periode skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen omhyggeligt. Denne skal kun åbne eller anvende produktet så længe som højest nødvendigt for at vurdere, om denne ønsker at beholde varen. Hvis forbrugeren ønsker at bruge sin fortrydelsesret, skal denne returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt medfølgende tilbehør og - i så stort et omfang, det er muligt - i den originale stand og emballage, i overensstemmelse med de rimelige og tydelige instruktioner givet af den erhvervsdrivende.  

Ved levering af ydelser:

 1. Ved levering af ydelser har en forbruger mulighed for at ophæve kontrakten uden begrundelse inden for mindst 14 dage, der starter fra den dag kontrakten blev indgået.
 2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren handle i overensstemmelse med den erhvervsdrivendes rimelige og tydelige instruktioner, der blev oplyst da tilbuddet blev lavet og/eller ved seneste levering.  
   

Kapitel 7 - Forbrugerens forpligtelser ved udøvelse af fortrydelsesretten

 1. I løbet af denne periode skal forbrugeren beholde produktet i den originale emballage. Denne skal kun udpakke eller anvende produktet i det nødvendige omfang for at kunne fastslå produktets beskaffenhed, egenskaber og funktion. Vejledningen er, at forbrugeren kun skal håndtere produktet og inspicere det, som de ville have lov til at gøre i en butik.
 2. Forbrugeren er ansvarlig for værdiforringelse af produktet som resultat af håndtering af produktet i en grad udover det tilladte i afsnit 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis virksomheden ikke leverede det rette produkt eller alle oplysninger, der er påkrævet ifølge loven om fortrydelsesret.
   

Kapitel 8 – Udøvelse af fortrydelsesretten fra forbrugeren og omkostninger

 1. Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal denne gøre dette inden udløbet af den fastlagte fortrydelsesfrist ved brug af en standard fortrydelsesformular eller et andet utvetydigt dokument og levere det til virksomheden.
 2. Forbrugeren skal så hurtigt som muligt, men senest 14 dage fra dagen efter meddelelsen, der er nævnt i afsnit 1, sende produktet retur, eller give det til (en repræsentant for) den erhvervsdrivende. Dette er ikke nødvendigt, hvis den erhvervsdrivende har tilbudt selv at afhente varen. I alle tilfælde skal produktet returneres inden fristens udløb.
 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt tilbehør, hvis det er rimeligt muligt, i den originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra den erhvervsdrivende.
 4. Risikoen og bevisbyrden for den korrekte og rettidige udnyttelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren påtager sig de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har underrettet forbrugeren, skal de påtage sig disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende viser, at denne vil påtage sig omkostningerne selv, skal forbrugeren ikke påtage sig omkostningerne ved en returnering.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først at have udtrykkeligt anmodet om, leveringen af ydelsen eller at forsyningen af gas, vand eller elektricitet ikke udbydes til salg i en begrænset volume eller en vis mængde begynder under fortrydelsesfristen, skal forbrugeren betale den erhvervsdrivende det beløb, der skal betales i forhold til den del af virksomheden, der er opfyldt af operatøren på tidspunktet for fortrydelsen, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren hæfter ikke for udførelsen af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er udbudt til salg i en begrænset volume eller mængde, eller levering af fjernvarme, hvis:  
 • virksomhed-forbrugerlovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, godtgørelse for tilbagekaldelse eller en standard fortrydelsesformular ikke er blevet leveret eller;
 • påbegyndelsen af udførelsen af ydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesfristen, som forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om.
 1. Forbrugeren hæfter ikke for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der leveres på et fysisk medium, hvis:
 • denne ikke på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at aftalens opfyldelse er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb;
 • denne ikke har anerkendt at miste sin fortrydelsesret ved samtykkegivelse; eller
 • den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 1. Eventuelle yderligere aftaler opløses automatisk, hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret.
   

Kapitel 9 – Den erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

 1. Hvis forbrugeren erklærer udøvelse af sin fortrydelsesret, vil denne øjeblikkeligt få besked om modtagelse af denne erklæring fra virksomheden.
 2. Den erhvervsdrivende skal tilbagebetale alle betalinger fra forbrugeren, inklusiv eventuelle leveringsudgifter fra operatøren for det returnerede produkt, uden forsinkelse og inden for 14 dage fra dagen, hvor forbrugeren oplyste virksomheden om tilbagekaldelsen. Medmindre de kan tilbyde at indhente produktet selv og vente med at returnere det, inden de har modtaget produktet, eller at forbrugeren kan vise, at de har returneret produktet, hvilken af disse der er tidligst.
 3. Virksomheden skal foretage tilbagebetalingen til dét kort, som forbrugeren har angivet, medmindre forbrugeren beder om en anden metode.  
 4. Hvis forbrugeren har ønsket en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal virksomheden ikke betale for de yderligere omkostninger.
   

Kapitel 10 – Ekskludering af fortrydelsesretten  

Den erhvervsdrivende kan kun ekskludere forbrugeren fra sin fortrydelsesret, hvis de klart har oplyst dette faktum i tilbuddet, eller i det mindste inden for en rimelig periode inden indgåelsen af kontrakten. Operatøren kan ekskludere følgende produkter og ydelser fra fortrydelsesretten:

 1. Produkter, hvis pris er bundet til svingninger på de finansielle markeder, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
 2. Aftaler indgået på en offentlig auktion. Offentlig auktion betyder en salgsmetode, hvor den erhvervsdrivende tilbyder produkter, digitalt indhold og/eller ydelser til forbrugere, som selv er til stede eller har mulighed for at være til stede under auktionen, der styres af en auktionsleder, og hvor den succesfulde byder er forpligtet til at købe disse produkter, digitalt indhold og/eller ydelser.
 3. Ydelseskontrakter, efter indgåelse af ydelsen, men kun hvis:
 • udførelsen er startet med udtrykkelig forudgående samtykke fra forbrugeren; og
 • at forbrugeren har angivet, at han mister sin fortrydelsesret, når den erhvervsdrivende har opfyldt kontrakten til fulde.
   

Kapitel 11 – Prisen

 1. I løbet af gyldighedsperioden, der er angivet i tilbuddet, skal priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke hæves, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller ydelser til variable priser, i tilfælde, hvor disse priser er genstand for udsving på det finansielle marked, hvilket den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på. Tilbuddet skal henvise til dette link med svingninger, samt det faktum, at de nævnte priser er vejledende priser.
 3. Prisstigninger inden for tre måneder efter indgåelse af kontrakten er kun tilladt, hvis årsagen skyldes lovmæssige bestemmelser eller betingelser.
 4. Prisstigninger mere end tre måneder efter indgåelsen af kontrakten er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har fastsat dette, og:
 • stigningerne er et resultat af lovbestemmelser og betingelser; eller
 • hvis forbrugeren har ret til at ophæve kontrakten på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 1. Priserne, der er angivet i tilbuddet, for produkter eller ydelser, inkluderer moms. 
   

Kapitel 12 – Overholdelse og Garanti

 1. Den erhvervsdrivende garanterer, at produkter og/eller ydelser, specifikationer anført i tilbuddet, rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed samt lovmæssige bestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der eksisterede på datoen for kontraktens indgåelse, er i overensstemmelse med kontrakten.
 2. En garantiaftale tilbudt af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de rettigheder og krav, som forbrugeren, baseret på lovgivning og/eller fjernkontrakten, kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende i tilfælde af mangler ved den erhvervsdrivendes opfyldelse af forpligtelser over for forbrugeren.  


Kapitel 13 – Levering og Implementering

 1. Den erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer for produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af ydelser.
 2. Leveringsstedet skal være den adresse, som forbrugeren oplyser virksomheden.
 3. I betragtning af de generelle vilkår og betingelser, der er angivet i Kapitel 4, skal virksomheden udføre accepterede ordrer med effektiv hurtighed inden for 30 dage, medmindre en længere leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en levering ikke kan gennemføres, eller kun delvist gennemføres, skal forbrugeren meddeles om dette mindst én måned efter ordren blev lavet. I det tilfælde har forbrugeren ret til omkostningsfrit at ophæve kontrakten og en ret til et eventuelt erstatningsbeløb.
 4. I tilfælde af ophævelse af kontrakten i henhold til det foregående afsnit, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det beløb, forbrugeren har betalt, hurtigst muligt og inden for 30 dage efter ophævelse.
 5. Er levering af et bestilt produkt anset som værende umuligt, skal den erhvervsdrivende bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Levering af en erstatningsvare skal meddeles klart og forståeligt senest ved leveringen. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes i tilfælde af erstatningsvarer. Omkostningerne til returforsendelser opkræves af den erhvervsdrivende.
 6. Risikoen for skader og/eller tab af produkter påhviler den erhvervsdrivende op til leveringstidspunktet til forbrugeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
   

Kapitel 14 – Transaktioner af forlænget varighed

 1. En forbruger kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået på ubestemt tid under hensyntagen til gældende opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst én måned.
 2. Den maksimale gyldighed for en indgået kontrakt for en ubegrænset periode er to år. Hvis det er aftalt, at kontrakten automatisk skal forlænges per distance, i tilfælde af tavshed fra forbrugerens side, skal kontrakten fortsættes på ubestemt tid, og den maksimale frist for opsigelse er én måned.
   

Kapitel 15 – Betaling

 1. I tilfælde af, at ingen senere dato er aftalt skal beløb til betaling af forbrugeren betales senest 14 dage efter produkterne er leveret - eller i tilfælde af en kontrakt om at levere en service - senest 14 dage efter udstedelse af dokumenter vedrørende denne service.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere er det ikke tilladt at forhandle en forudbetaling på mere end 50 % i henhold til de generelle vilkår og betingelser. Hvis forudbetaling er aftalt, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende i relation til udførelsen af ordren eller ydelsen, inden den aftalte forudbetaling har fundet sted.
 3. Forbrugeren har pligt til øjeblikkeligt at informere den erhvervsdrivende om mulige unøjagtigheder i leverede eller nævnte betalingsoplysninger.
 4. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har den erhvervsdrivende ret til, med forbehold for juridiske begrænsninger, at opkræve forbrugeren for rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd var informeret om.
   

Kapitel 16 – Klageprocedure

 1. Den erhvervsdrivende sørger for en klageprocedure, der har tilstrækkeligt offentlig kendskab, og vil håndtere en klage i henhold til denne klageprocedure.
 2. Klager i relation til udførelsen af kontrakten skal indgives til den erhvervsdrivende uden forsinkelse, i sin helhed og klart beskrevet, efter forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Svar til eventuelle klager indgivet til den erhvervsdrivende skal besvares inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis det forventes, at en klage kræver en længere behandlingstid, skal den erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en bekræftelse for modtagelsen samt en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses i fællesskab, bliver det til en konflikt, der er genstand for en konfliktforligsordning.
   

Kapitel 17 - Konflikter

Kontrakter indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, og som er genstand for disse generelle vilkår og betingelser, er underlagt hollandsk lovgivning.
 

Kapitel 18 – Supplerende eller anderledes bestemmelser

Yderligere betingelser, eller betingelser der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på et holdbart medie.

*Uofficiel oversættelse, juridisk bindende kun på engelsk.