Villkor

De allmänna kraven och villkoren för Bamigo.com har varit i bruk sedan 1 december 2014.
 

Index

 • Artikel 1 - Definitioner
 • Artikel 2 – Näringsidkarens identitet
 • Artikel 3 - Tillämplighet
 • Artikel 4 - Erbjudandet
 • Artikel 5 - Kontraktet
 • Artikel 6 - Ångerrätt
 • Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter vid uppsägning av avtal
 • Artikel 8 - Utövande av rätt till uppsägning av avtal av kunden och kostnader
 • Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid uppsägning av avtal
 • Artikel 10 - Uteslutning från ångerrätt 
 • Artikel 11 - Priset 
 • Artikel 12 - Konformitet och garanti
 • Artikel 13 - Tillgång och genomförande
 • Artikel 14 - Transaktion med förlängd giltighetstid
 • Artikel 15 - Betalning
 • Artikel 16 - Förfarande vid klagomål
 • Artikel 17 - Tvister
 • Artikel 18 - Ytterligare eller andra villkor
   

Artikel 1 – Definitioner

Följande definitioner gäller för dessa krav och villkor:

 1. Ångerfrist: den tidsperiod inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 2. Konsument:  den fysiska personen vars handlingar inte sker inom ett yrke eller ett företag och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;
 3. Dag:  kalenderdag;
 4. Transaktion med förlängd giltighetstid:  1. ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, som innebär en skyldighet att tillhandahålla och/eller köpa över en tidsperiod;
 5. Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som riktar sig till dem personligen på ett sätt som underlättar framtida samråd och oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 6. Ångerrätt: 1. möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Näringsidkare: Bamigo BV;
 8. Distansavtal: ett avtal där endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används inom ramen för ett system organiserat av näringsidkaren för distansförsäljning av varor och/eller tjänster till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 9. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren är på samma ställe vid samma tidpunkt;
   

Artikel 2 – Näringsidkarens identitet

Bamigo BV, handelsnamn: Bamigo.com

Registered address & visiting address: 

 • Gasthuisstraat 75A
 • 5708HJ Helmond
 • Nederländerna
Var du kan nå oss:
 • Måndag till fredag från 8:30 till 17:30.
 • E-postadress: [email protected]
 • Företagsnummer: 60703431
 • VAT-nummer: NL854023513B01
   

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa generella krav och villkor gäller för varje erbjudande som gjorts av en näringsidkare och för varje distansavtal som ingåtts mellan en näringsidkare och konsument.
 2. Innan ett distansavtal ingås görs denna text om allmänna krav och villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är praktiskt möjligt kommer näringsidkaren att indikera, innan distansavtalet ingås, att de allmänna kraven och villkoren finns tillgängliga för inspektion i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas, utan kostnad för konsumenten, så snabbt som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt då, tvärtemot föregående punkt och innan distansavtalet ingås, kommer konsumenten att förses med denna text innehållande allmänna krav och villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på ett hållbart datamedium. Om detta inte är praktiskt möjligt, då ska innan distansavtalet fullbordas, kommer näringsidkaren att indikera var de allmänna kraven och villkoren kan inspekteras elektroniskt och att på deras begäran, kommer de att skickas till konsumenten utan kostnad, antingen elektroniskt eller på ett annat sätt.
 4. I fall där specifika produkt- eller servicerelaterade krav och villkor gäller utöver dessa allmänna krav och villkor, då tillämpas den andra och tredje paragrafen på motsvarande sätt och konsumenten kan alltid åberopa de tillämpliga villkor som är mest gynnsamma för dem i händelse av oförenliga allmänna villkor.
   

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande endast har en begränsad giltighetstid eller står under villkor så kommer detta att uttryckligen nämnas i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra för konsumenten att göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer kommer dessa att vara en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 3. Varje erbjudande kommer att innehålla sådan information som gör det tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är involverade i att acceptera erbjudandet. Detta inkluderar, särskilt:
 • priset, inklusive skatter; 21 % (Hänvisa till Nederländernas skatteriktlinjer)
 • alla fraktkostnader;
 • det sätt på vilket avtalet ska ingås och vilka åtgärder detta kräver;
 • huruvida ångerrätten gäller;
 • metod för betalning, leverans eller genomförande av kontraktet;
 • tidsperioden för att acceptera erbjudandet, eller tidsperioden för att acceptera priset;
 • storleken på avgiften för distanskommunikation, om kostnaden för användningen av metoden för distanskommunikation beräknas på något annan grund än den grundläggande taxan;
 • om ett kontrakt arkiveras efter dess avslutning, på vilket sätt det kan nås av konsumenten;
 • på vilket sätt konsumenten kan erhålla informationen gällande åtgärder de inte vill åta sig innan ett avtal ingås, samt hur de kan åtgärda dessa innan avtalet ingås;
 • de språk som, utöver nederländska, kontraktet kan ingås på;
 • de beteendemässiga koder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan konsultera dessa beteendemässiga koder elektroniskt; och
 • minimitiden för distansavtalet, i händelse av ett kontrakt som innebär ständiga eller periodiska leveranser av produkter eller tjänster.
   

Artikel 5 – Kontraktet

 1. Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för det som föreskrivs i paragraf 4, vid det tillfälle då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som därmed fastställts har uppfyllts.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge detta godtagande inte har bekräftats.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för säker elektronisk överföring av data och kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer näringsidkaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder
 4. Näringsidkaren kan få information – inom lagstadgade ramar – om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt fakta och faktorer som är viktiga för att ansvarigt kunna ingå distansavtal. Om den efterforskningen ger näringsidkaren skälig grund för att avstå från att ingå avtal, då har de rätt att, stödda av skäl, avslå en beställning eller ansökan eller för att binda dess genomförande till särskilda villkor.
 5. Tillsammans med produkten eller tjänsten kommer näringsidkaren att skicka konsumenten följande information, skriftligen, eller på ett sådant sätt att konsumenten kan spara den på ett tillgängligt varaktigt medium:
 • adressen till näringsidkarens kontor där konsumenten kan lämna klagomål;
 • de villkor under vilka konsumenten kan använda sig av ångerrätten och hur det ska gå till, eller ett klart uttalande gällande undantaget av ångerrätten;
 • information om befintlig kundtjänst efter köpet och garantier;
 • de uppgifter som ingår i artikel 4, paragraf 3 i dessa villkor, såvida näringsidkaren inte redan har tillhandahållit konsumenter med dessa innan avtalet ingås;
 • kraven för att avsluta kontraktet, om avtalets varaktighet överstiger ett år eller på obestämd tid;
 • om konsumenten har rätt att ångra sig, standardblankett för att säga upp avtalet;
 • i händelse av en förlängd transaktion, skall bestämmelsen i föregående stycke endast gälla den första leveransen.
   

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har en konsument möjlighet att upplösa avtalet, utan att ange skäl, under en period av 14 dagar. Denna period börjar den dag produkten mottogs av - eller på vägnar av - konsumenten.
 2. Under denna period kommer konsumenten att behandla produkten och dess förpackning med omsorg. De kommer endast att packa upp eller använda produkter i den utsträckning som är nödvändig för att kunna bedöma om de vill behålla produkten. Om de vill utöva sin ångerrätt kommer de att skicka tillbaka produkten till näringsidkaren, med alla tillhörande komponenter, och - så långt det är praktiskt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahölls av näringsidkaren. 

Vid leverans av tjänster:

 1. När tjänster tillhandahålls har en konsument möjligheten att upplösa avtalet, utan att ange något skäl, under minst 14 dagar, med början den dag då avtalet ingicks.
 2. För att kunna utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att agera enligt rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren tillhandahöll när erbjudandet gjordes och/eller senast vid leverans. 
   

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter vid uppsägning av avtal

 1. Under denna period kommer konsumenten att behålla produkten i den ursprungliga förpackningen. Konsumenten kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som behövs för att fastställa produktens beskaffenhet, egenskaper och funktion. Riktlinjen är att konsumenten endast bör hantera produkten och inspektera den som det skulle vara tillåtet att göra i en butik.
 2. Konsumenten ansvarar för avskrivning av produkten som ett resultat av hur man har handskats med produkten utöver vad som är tillåtet enligt paragraf 1.
 3. Konsumenten ansvarar inte för avskrivningen av produkten om företaget inte har tillhandahållit rätt produkt eller all information som krävs enligt lagen om ångerrätt.
   

Artikel 8 – Utövande av rätt till uppsägning av avtal av kunden och kostnader

 1. Om kunden utöver sin ångerrätt så måste de göra det inom den fastställda tidsfristen, använda standardformuläret för uppsägning av avtal eller ett annat tydligt dokument och ge det till företaget.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från den anmälan som avses i paragraf 1, skall konsumenten skicka tillbaka produkten, eller lämna den till (en representant för) företaget. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. I samtliga fall skall produkten skickas tillbaka innan tiden har löpt ut.
 3. Konsumenten ska returnera produkten med alla tillbehör, om praktiskt möjligt, i dess ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företaget.
 4. Risken och bevisbördan för korrekt och tidsenligt genomgörande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
 5. Konsumenten står för alla direkta kostnader för retur av produkten. Om företaget inte har underrättat konsumenten att den måste stå för dessa kostnader eller om företaget visar att de själva kommer att stå för kostnaderna så behöver inte konsumenten stå för returkostnaderna.
 6. Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt tillhandahållande av en tjänst eller leverans av gas, vatten eller elektricitet som inte är till salu i en begränsad volym eller en särskild kvantitet under ångerfristen, är konsumenten skyldig att betala företaget den mängd som står i proportion till åtagandet som är uppfyllt av operatören vid tidpunkten för uppsägningen, jämfört med den fullständiga förpliktelsen.
 7. Konsumenten skall inte stå för några kostnader för utförandet av tjänsten eller leveransen av vatten, gas eller elektricitet, inte bjuda ut till försäljning en begränsad volym eller mängd, eller leverans av fjärrvärme, om:  
 • verksamhetens lagstadgade information till konsumenten gällande ångerrätt, ersättningen vid återkallelse eller om standardformuläret för uppsägning av avtal inte har tillhandahållits eller;
 • början av utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten, elektricitet eller fjärrvärme under ångerfristen, konsumenten har inte uttryckligen begärt.
 1. 1. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för fullständig eller delvis leverans på ett fysiskt medium eller digital innehåll om;
 • De har inte uttryckligen kommit överens om att påbörja uppfyllandet av avtalet innan slutet på vänteperioden före dess leverans;
 • De har inte gått med på att förlora sin ångerrätt när de ger sitt samtycke; eller
 • näringsidkaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande av konsumenten.
 1. Alla andra avtal avslutas automatiskt om konsumenten utövar sin ångerrätt.
   

Artikel 9 – Näringsidkarens skyldigheter vid uppsägning av avtal

 1. Om konsumenten gör en ångeranmälan elektroniskt kommer han eller hon automatiskt att få ett kvitto på denna anmälan från företaget.
 2. Näringsidkaren skall, utan att dröja men inom 14 dagar från den dag då konsumenten underrättade företaget om returen, återbetala alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive alla fraktkostnader som debiterats av operatören för den returnerade produkten. Om de inte kan erbjuda att hämta produkten själva, bör de vänta på att produkten har återvänt till dem eller att konsumenten kan bevisa att de har skickat tillbaka produkten, beroende på vad som inträffar tidigast.
 3. Företaget kommer att göra en återbetalning till samma kort som konsumenten har tillhandahållit, såvida konsumenten inte begär en annan metod.  
 4. Om konsumenten har valt en dyrare metod för leverans än den billigaste standardleveransen så kommer företaget inte att betala för de extra kostnaderna.
   

Artikel 10 – Uteslutning från ångerrätt  

Näringsidkaren kan endast hindra konsumenten dess ångerrätt om de tydligt angav det när erbjudandet gjordes, eller åtminstone inom en rimlig tid innan avtalet ingicks. Operatören får undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten:

 1. Produkter vars pris beror på svängningar på finansmarknaden som företagaren inte har någon kontroll över.
 2. Avtal som ingått vid en offentlig auktion. Vid en offentlig auktion betyder en försäljningsmetod där näringsidkaren erbjuder konsumenten, som är fysiskt närvarande eller har getts möjligheten att vara fysiskt närvarande vid auktionen som leds av en auktionsförrättare, produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster och där den vinnande budgivaren är bunden till produkterna, det digitala innehåller och/eller tjänster.
 3. Servicekontrakt, efter slutförandet av tjänster, men endast om:
 • verkställandet har börjat med konsumentens uttryckliga godkännande; och
 • konsumenten har uppgett att han eller hon förlorar sin ångerrätt så snart näringsidkaren har fullgjort avtalet.
   

Artikel 11 – Priset

 1. Under giltighetstiden som angetts i erbjudandet, så kommer priserna för produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds kommer inte att öka, med undantag för ändringar i momsavgifter.
 2. Tvärtemot föregående paragraf så kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till varierade priser i de fall då dessa priser är föremål för svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka. Erbjudandet måste hänvisa till denna länk till svängningar och det faktum att alla priser som nämn är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter att avtalet ingicks är endast tillåta om de är ett resultat av lagstadgade regler eller bestämmelser.
 4. 1. Prishöjningar mer än tre månader efter att avtalet ingåtts tillåts endast om näringsidkaren angett detta och:
 • de är resultatet av lagstadgade regler och bestämmelser; eller
 • konsumenten har rätt att avsluta avtalet den dag som prishöjningen träder i kraft.
 1. Priser som angetts i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.  
   

Artikel 12 – Konformitet och garanti

 1. Näringsidkaren garanterat att produkten och/eller tjänster uppfyller kontraktet, specifikationerna i erbjudandet, de rimliga krav på tillförlitlighet och/eller brukbarhet och de lagstadgade reglerna och/eller myndighetsföreskrifter som fanns vid den tidpunkt då avtalet ingicks.
 2. Ett garantiarrangemang erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte rättigheterna och krav som en konsument kan tillämpa på grund av lagen och/eller distansavtalet i förhållande till underlåtenhet från näringsidkaren att hålla sig till sina skyldigheter gentemot konsumenten.  

Artikel 13 – Tillgång och genomförande

 1. Näringsidkaren kommer att vidta största möjliga försiktighet vid mottagning och implementering av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar för tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten har angett till företaget.
 3. Med hänsyn till det som anges i artikel 4 i dessa allmänna krav och villkor så kommer företaget att genomföra godtagna beställningar så snart som möjligt, dock inom 30 dagar, såvida in en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen drabbas av en försening eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast genomföras delvis, så kommer konsumenten att meddelas om detta senast en månad efter att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att häva avtalet, utan kostnad, och rätt till eventuellt skadestånd.
 4. I händelse av upplösning i enlighet med föregående paragraf kommer näringsidkaren att återbetala konsumenten den betalning som är gjord så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar från upplösningen av avtalet.
 5. Skulle leverans av en beställd produkt visa sig vara omöjlig, kommer näringsidkaren att försöka erbjuda en ersättningsprodukt. Det faktum att en ersättningsprodukt levereras kommer att anges tydligt och begripligt, allra senast vid leverans. Ångerrätten kan inte förhindras i fråga om ersättningsprodukter. Kostnaden för returleveranser kommer att debiteras till näringsidkaren.
 6. Risken för skador och/eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren upp till tidpunkten för leverans till konsumenten, såvida något annat inte uttryckligen har avtalats.
   

Artikel 14 – Transaktion med förlängd giltighetstid

 1. En konsument har rätt att när som helst avsluta ett avtal som har ingåtts på obestämd tid, med hänsyn till gällande uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. TDen maximala giltighetstiden för ett avtal som ingåtts på obestämd tid är två år. I händelse av att avtalet har gjort så att distansavtalet automatiskt förnyas så kommer kontraktet att fortsätta på obestämt tid och den maximala uppsägningstiden efter förlängning av avtalet kommer att vara en månad.
   

Artikel 15 – Betalning

 1. Så länge inget senare datum har avtalats bör belopp som ska betalas av konsumenten betalas inom 14 dagar efter att varorna har levererats, eller - när det gäller ett avtal för att tillhandahålla en tjänst - inom 14 dagar efter det att handlingarna rörande detta avtal utfärdades.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter så kan de allmänna kraven och villkoren aldrig föreskriva en förskottsbetalning som överstiger 50 %. När förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa någon som helst rätt gällande genomförandet av beställningen eller tjänster(na) i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har genomförts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till näringsidkaren eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller angetts.
 4. I händelse av utebliven betalning från konsumenten har näringsidkaren rätt att, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, debitera konsumenten för skäliga kostnader som konsumenten har informerats om i förväg.
   

Artikel 16 – Förfarande vid klagomål

 1. Näringsidkaren erbjuder föreskrifter för förfarande vid klagomål, som har fått tillräckligt med publicitet, och kommer att behandla ett klagomål i enlighet med detta förfarande.
 2. Klagomål gällande utövandet av avtalet måste lämnas till näringsidkaren utan dröjsmål, i sin helhet och tydligt specificerade, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Svar på eventuellt klagomål som lämnats till näringsidkaren kommer att tillhandahållas inom en period på 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål förväntas kräva en längre handläggningstid kommer näringsidkaren att svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och indikera när konsumenten kan förvänta sig att få ett mer omfattande svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas i samråd blir det en tvist som är föremål för systemet för tvistlösning.
   

Artikel 17 - Tvister

Antal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna krav och villkor står endast under nederländsk lag.
 

Artikel 18 – Ytterligare eller andra villkor

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna krav och villkor kan inte vara till nackdel för konsumenten och bör dokumenteras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

**Inofficiell översättningen, endast rättsligt bindande på engelska.